Soutěžní řád

Soutěžní řád (platný od 1. 1. 2013)

1 Úvod

Tento Soutěžní řád je závazný pro všechny závody agility na území České republiky, na které jsou delegováni rozhodčí podle pravidel Klubu agility České republiky.

Všechna sportovní činnost musí být prováděna v souladu s platnými Stanovami Klubu agility České republiky a dle Řádu agility, který je překladem FCI reglementu. Pro potřeby Klubu agility České republiky se z FCI reglementu používá část B: „ÚVOD, KATEGORIE, TRATĚ, PŘEKÁŽKY A POSUZOVÁNÍ. Ostatní části jsou pro použití v České republice upraveny tímto soutěžním řádem.

2 Podmínky pro pořádání akcí

2.1 Závody agility

2.1.1 Všeobecně

Výsledky závodu budou uznány Klubem agility České republiky (dále jen KA ČR), pokud pořadatel dodrží normativy KA ČR. Závod může posuzovat pouze rozhodčí delegovaný KA ČR.

Rozhodčí může umožnit po dohodě s pořadatelem hospitaci adeptovi na rozhodčího. Změnu v delegaci rozhodčího je oprávněn v odůvodněných případech provést pouze výbor KA ČR.

Závod musí:

být zařazen do termínového kalendáře KA ČR, posoudit delegovaný rozhodčí splňovat podmínky dané normativy KA ČR. Pořadatel má právo odmítnout jakoukoli přihlášku.

Výsledky oficiálních soutěží podle výkonnostních kategorií = („zkoušek“) musí být zapsány do výkonnostních průkazů.

2.1.2 Akce zařazované do termínového kalendáře KA ČR

Do termínového kalendáře se zařazují následující akce:

Závody agility, na které je delegován rozhodčí klubem agility ČR, Mistrovství České republiky, mistrovství České republiky mládeže, Mistrovství světa FCI, European Open, European Open Junior, případně další významné závody v zahraničí školení a další akce pořádané pod záštitou KA ČR.

Termínový kalendář spravuje osoba, pověřená výborem KA ČR. Podrobné informace o akci uvádějí příslušné propozice akce. V propozicích musí být uvedena plnoletá osoba, odpovědná za závod, která je členem KA ČR.

2.1.3 Podmínky účasti na závodech agility

Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu (dále jen PP) nebo bez něj starší 18 měsíců. Účastníci oficiálních soutěží musí mít výkonnostní průkaz, který musí při prezenci odevzdat organizátorovi. Účastníci musí splnit veterinární podmínky, předepsané pořadatelem.

Jeden psovod může startovat i s více psy. Všechny oficiální soutěže zařazené do jednoho dne musí absolvovat pes v jednom týmu, tj. se stejným psovodem. Hárání feny musí závodník oznámit před zahájením závodu pořadateli. Nesplní-li závodník tuto povinnost, může být ze závodu vyloučen. Pořadatel může určit místo pro háravé feny a rozhodnout o pořadí startu háravých fen. Zahraniční závodníci se mohou zúčastnit soutěží po předložení výkonnostního průkazu, vydaného vlastní národní organizací. Rozhodčí KAČR se může zúčastnit každého závodu, na který není delegován, bez předchozího přihlášení. Po celou dobu konání akce musí být chování závodníků v souladu s Řádem na ochranu psů při soutěžích agility. Od účastníků se očekává, že se budou řádně chovat a budou vhodně oblečeni. Účastnicí jsou povinni řídit se pokyny pořadatele

Účastnit se nesmí:

 • březí a kojící feny
 • psi, kteří jsou viditelně nemocní nebo zranění
 • psi, kteří nesplnili veterinární podmínky dané pořadatelem
 • psi pod vlivem povzbuzujících a zakázaných prostředků
 • psi agresivní vůči lidem nebo ostatním psům

2.1.4. SOUTĚŽE/KATEGORIE A TŘÍDY

Jsou pořádány tři druhy soutěží:

1) Oficiální soutěže agility podle výkonnostních kategorií „zkoušky“

2) Soutěže bez rozlišení výkonnostních kategorií

3) Neoficiální soutěže agility, hry

2.1.4.1. Oficiální soutěže agility podle výkonnostních kategorií „zkoušky“

Soutěže se mohou zúčastnit pouze psi starší 18 měsíců, kteří mají výkonnostní průkaz nebo licenci vydanou národní kynologickou organizací.

Existují dvě oficiální třídy:

Agility - včetně kontaktních zónových překážek a stolu. Jumping - bez kontaktních zónových překážek a stolu.

Tyto třídy jsou rozděleny do tří úrovní:

a) Agility / Jumping 1

b) Agility / Jumping 2

c) Agility / Jumping 3

Agility/Jumping 1

Mohou se jí zúčastnit pouze týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve výkonnostní kategorii 2 nebo 3.

Agility/Jumping 2

Mohou se jí zúčastnit pouze týmy, které nejméně třikrát absolvovaly soutěž Agility 1 s ohodnocením výborně minimálně u dvou různých rozhodčích.

Agility/Jumping 3

Mohou se jí zúčastnit pouze týmy, které nejméně pětkrát absolvovaly soutěž Agility 2 bez trestných bodů s umístěním do třetího místa minimálně u dvou různých rozhodčích. Po splnění podmínek pro start v soutěži Agility/Jumping 3 může tým kdykoliv v této výkonnostní kategorii začít soutěžit a setrvat tam libovolně dlouho. Tým může kdykoliv tuto kategorii opustit a začít soutěžit v kategorii Agility/Jumping 2 nebo Veteráni (pokud pes splňuje věkové kritérium pro soutěž v kategorii Veteráni). Pokud tým opustí kategorii Agility/Jumping 3 do kategorie 2, může v kategorii 3 soutěžit opět po splnění podmínek přestupu z kategorie 2 do kategorie 3.

Starty v kategoriích se psy, kteří do kategorie 2 nebo 3 přestoupili v jiném týmuPokud psovod získá výkonnostní průkaz na psa, který soutěží v jiném týmu v kategorii 2 nebo 3, může začít soutěžit v kategorii 1 nebo 2 podle vlastního rozhodnutí. Pro další přestupy mezi kategoriemi již platí pravidla, uvedená v tomto Soutěžním řádu.

Poznámka: Trať pro Agility 1 bude mít maximálně tři překážky s kontaktními zónami, na tratích Agility 2 nebo Agility 3 jsou maximem čtyři překážky s kontaktními zónami (podle rozhodnutí rozhodčího).

V Agility/Jumping 1 nesmí být použita dvojitá skoková překážka.

Slalom a kruh mohou být v rámci zkoušky překonávány pouze jednou.

Dvojitá skoková překážka, kruh a skok do dálky musí být vždy umístěny tak, aby k nim od předchozí překážky vedl přímý náběh.

První a poslední překážkou musí být skoková překážka, přičemž první skoková překážka musí být jednoduchá.

Rozdíl mezi Agility/jumping 1, Agility/jumping 2 a Agility/jumping 3 by měl být v:

délce trati a míře její obtížnosti postupové rychlosti zvolené pro určení standardního času tratě (SCT)

2.1.4.2. Soutěže bez rozlišení výkonnostních kategorií

Agility

Soutěže Agility jsou otevřené pro všechny týmy výkonnostní kategorie 1, 2, i 3. Soutěžit se může na tratích s libovolným stupněm obtížnosti.

Jumping

Soutěže Jumping jsou otevřené pro všechny týmy výkonnostní kategorie 1, 2, i 3. Soutěžit se může na tratích s libovolným stupněm obtížnosti. Trať neobsahuje žádné překážky s kontaktními zónami ani stůl.

Agility/Jumping Veteráni

Mohou se jí zúčastnit psi od 9 let věku (kategorie Small a Medium), resp. od 8 let věku (kategorie Large) s tím, že se tito psi od okamžiku přestupu do třídy veteránů mohou účastnit pouze soutěží pro kategorii veteránů. Přestup psa do třídy veteránů musí být při prvním startu v této třídě pořadatelem výrazně vyznačen do výkonnostního průkazu.

Soutěž veteránů probíhá na odpovídající obtížnosti trati s upravenou výškou či rozměry překážek:

skokové překážky a skok daleký Small maximálně 20 cm Medium maximálně 30 cm Large maximálně 40 cm proskokový kruh maximálně 55 cm pro všechny kategorie šikmá A stěna výška méně než 1,7 m pro všechny kategorie

2.1.4.3. Neoficiální soutěže agility – hry

Do programu závodu mohou být jako doplňkové zařazeny i různé soutěže a hry agility. Všechny neoficiální soutěže by měly ctít ideje agility a zajišťovat bezpečnost psů i psovodů. Na schůzce před startem jednotlivých soutěží vysvětlí rozhodčí pravidla závodu.

Rozhodčímu je každá taková hra započítávána do celkového počtu posouzených běhů za jeden den.

Hodnocení může být použito standardní nebo je lze změnit podle typu pořádané soutěže.

Pravidla pro zařazení do výškových kategorií u psů, kteří se ještě neúčastnili oficiálních soutěží, určuje pořadatel, případně si kategorii volí závodník.

Počet soutěží v „neoficiální soutěži agility“ určuje pořádající klub a záleží na počtu přihlášek a času, který je pro závody k dispozici.

Pro účast v neoficiálních soutěžích není nutný výkonnostní průkaz. Výsledky neoficiálních soutěží se tedy nemusí zpracovávat do databáze a nezapisují se do výkonnostního průkazu. Pořadatel je však povinen i z těchto soutěží odvést odvody. Pro všechny neoficiální soutěže platí minimální věk psa 18 měsíců, je nutné dodržovat ustanovení řádu ÚKOZ. Ostatní podmínky a odlišnosti od řádu agility (včetně výšky skokových překážek) určuje pořadatel s delegovaným rozhodčím. Tyto soutěže nesmí nést název zaměnitelný s oficiální soutěží a musí být jako neoficiální označeny v propozicích závodu.

Agility/Jumping 0

Mohou se jí zúčastnit pouze týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve výkonnostní kategorii 1.

Agility/Jumping 0 nesmí obsahovat slalom, houpačku a poskokový kruh. Ostatní překážky a obtížnost trati závisí na rozhodnutí rozhodčího.

2.1.5 Pořadatel

Pořadatelem akce agility může být právnická i fyzická osoba. Osoba odpovědná za závod musí být členem KA ČR a starší 18 let. Tato osoba zodpovídá za přípravu, průběh i vyhodnocení akce, za správnost výsledků a za správnost jejich zápisu do výkonnostních průkazů. V den konání akce musí mít pořadatel k dispozici minimálně jednu kompletní sadu překážek tak, jak je uvedena v Řádu agility ČR, přičemž skokových překážek musí být nejméně čtrnáct kusů. Povinnosti pořadatele:

dodržet ustanovení Řádu agility ČR, Soutěžního řádu, Řádu na ochranu psů při soutěžích agility a všech souvisejících právních předpisů zajistit organizaci akce od její přípravy až po ukončení mít k dispozici prostor pro parkur o rozměrech alespoň 20 x 40 m, případně jiný rozměr, který nesmí mít plochu menší než 800 m2. Povrch nesmí být nebezpečný pro psy ani psovody (bez střepů skla, hřebíků, děr apod.) dbát na to, aby účastníci ani diváci svým chováním nenarušovali řádný průběh akce, zajistit odpovídající podmínky pro práci rozhodčího (ubytování, občerstvení apod.) a finanční vyrovnání s ním, dostatečně předem splnit ohlašovací povinnost veterinární správě, hygienikům a místnímu úřadu, zajistit delegaci rozhodčího, který je KA ČR či FCI oprávněn posuzovat daný typ závodu. v případě delegace zahraničního rozhodčího nejméně osm týdnů před pořádáním akce zajistit zařazení akce včetně jména rozhodčího do termínového kalendáře a požádat určeného člena výboru o vyřízení souhlasu s posuzováním. V případě domluveného českého rozhodčího zajistit zařazení akce do termínového kalendáře nejpozději 21 dnů před pořádáním akce nejméně 3 týdny před akcí zaslat delegovanému rozhodčímu propozice s přesným programem závodů a seznam překážek (vč. délky pevných tunelů), které jsou k dispozici, zajistit pomocníky rozhodčího a pomocníky při organizaci, pořadatel má právo bez náhrady vyloučit tým ze závodů a to dle řádu ÚKOZ. O takovém vyloučení, či jakémkoliv protestu informuje neprodleně po závodě výbor klubu do 5 dnů od data konání závodů zaslat určené osobě soubor s výsledky závodu v předepsaném tvaru (viz příloha č. 1) a seznam měřených psů pro zařazení do databáze kacr.info (příloha č. 3) do 15 dnů vyúčtovat odvod ze závodu podle samostatného normativu. Pořadatel má právo změnit termín konání akce, případně akci zrušit, je však povinen nejméně 2 týdny předem informovat o tom výbor KA ČR, rozhodčího a závodníky a řádně se se závodníky vypořádat způsobem, který uvede v propozicích závodu. Vypořádání s rozhodčím v případě zrušeného závodu upravuje normativ společně s odměnami za posuzování.

Pořadatel může podmínit účast v závodu zaplacením startovného, jehož výši a splatnost určí v propozicích závodu.

Pořadatel má právo zkontrolovat tetování nebo číslo čipu psa.

2.1.6 Rozhodčí

Činnost rozhodčích je upravena samostatným normativem - Řádem rozhodčích agility ČR.

Rozhodčí má nárok na úhradu nákladů ve výši, dohodnuté předem s pořadatelem. Doporučená výše vyrovnání je uvedena v samostatném normativu.

Rozhodčí je povinen řídit se při posuzování platnými normativy klubu. Vyskytnou-li se při akci nedostatky, je povinen na ně upozornit pořadatele akce a současně o tom písemně informovat výbor KA ČR a komisi rozhodčích.

Maximální počet běhů posouzených jedním rozhodčím během jednoho soutěžního dne nesmí překročit 300. Do tohoto počtu se nezapočítávají běhy rozhodčích, kteří se závodu účastní v souladu s bodem 2.1.3. tohoto řádu.

2.1.7 Pomocníci rozhodčího a další osoby, potřebné pro řádný průběh závodu

2 asistenti rozhodčího - zapisují rozhodčímu během posuzování. Úkolem prvního je oznamovat trestné body, které rozhodčí signalizuje, druhému, který je zapisuje do připravených seznamů; 2 časoměřiči - jeden hlavní a jeden kontrolní. Pokud je k dispozici elektronická časomíra, je jeden časoměřič pro její obsluhu, druhý musí měřit čas ručními stopkami pro kontrolu; Dva sekretáři (nejméně) odpovědní za zpracování výsledků, vyplňování výkonnostních průkazů a určování pořadí. Tři pořadatelé (nejméně) na parkuru odpovědní za obnovu překážek a jejich uvedení do původní pozice. Doporučuje se jeden pořadatel, který bude soutěžící vpouštět do, resp. vypouštět z parkuru a obstará odnos vodítek z prostoru startu. Dostatečný počet pomocníků, určených pro výstavbu nebo přestavbu trati podle pokynů rozhodčího.

2.1.8 Protesty

Protesty při akci lze podat proti nedodržení ustanovení z překladu FCI reglementu a to konkrétně části „Tratě“ a „Překážky“ Není možné podat protest proti rozhodnutí rozhodčího při posuzování soutěže. Protest se podává osobě, odpovědné za závod zásadně písemně, se zálohou, jejíž výši stanoví předem pořadatel a je zveřejněna v propozicích závodů. O oprávněnosti protestu rozhoduje osoba odpovědná za závod spolu s rozhodčím za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele. Je povinností pořadatele o jakémkoliv protestu písemně informovat výbor KA ČR. Originál protestu musí být přiložen.

2.1.9 Odvody ze závodů agility

Pravidla pro odvody a ostatní platby ze závodů agility stanovuje výbor KA ČR samostatným normativem. Odpovědnost za vyúčtování a platbu nese pořadatel závodů, zastoupený osobou odpovědnou za závod.

K vyúčtování je potřeba zaslat seznam účastníků závodu s uvedením, zda jsou či nejsou členy KA ČR či zda jsou zahraničními účastníky.

Zahraničním účastníkem se rozumí osoba, která se prokáže výkonnostním průkazem, nevydaným KA ČR.

2.1.10 Sankce

Při nedodržení podmínek pro pořádání závodů mohou být uplatněny výborem KA ČR tyto sankce:

 • upomínka
 • neuznání výsledků soutěží
 • disciplinární řízení

V případě nedodržení termínů zaslání výsledků ze závodů nebo termínu odvodů o více jak 14 dní, navyšuje se výše odvodů o 50%. V případě, že pořadatel nedodá podklady a dokumentaci, klub má právo ve lhůtě 2 měsíce o konání závodů vymáhat odvody ve výši 5 000 Kč.

3 Administrativa a dokumentace závodů agility

3.1 Zařazení akce do termínového kalendáře a delegace rozhodčího

Pokud má osoba odpovědná za závod přidělena rozšířená práva k použití systému kacr.info, může zadat závod nejméně 8 týdnů (v případě zahraničního rozhodčího), nebo 21 dnů (v případě domluveného českého rozhodčího) před konáním akce do termínového kalendáře. Zadáním údajů o závodu se taková osoba zavazuje ke splnění všech podmínek, daných platnými normativy KA ČR. Uvedením rozhodčího při zadávání závodu dává taková osoba najevo, že se s rozhodčím řádně dohodla o všech podmínkách a že rozhodčí s posuzováním závodu souhlasí.

Pokud osoba odpovědná za závod nemá práva k přímému zadání do systému kacr.info, požádá ve stejném termínu o zařazení závodu určenou osobu písemnou formou. Žádost musí obsahovat:

kontaktní údaje osoby, odpovědné za závod; název, místo a datum konání akce; vypsané soutěže; jméno rozhodčího, se kterým si dohodl posouzení závodu
3.2 Výsledkové listiny

3.2.1. Výsledkové listiny musí obsahovat alespoň:

charakteristiku každého parkuru (typ soutěže, kategorie, výkonnostní třída); standardní a maximální čas; počet překážek; délku tratě; údaje o týmu a číslo výkonnostního průkazu; dosažený čas, počet trestných bodů; výsledné pořadí, případně v případě soutěží podle výkonnostních kategorií i hodnocení.

3.2.2. Hodnocení:

Zkoušky agility jsou hodnoceny podle celkového počtu udělených trestných bodů následovně:

 • 1 až 5,99 trestných bodů VÝBORNÝ
 • 6 až 15,99 trestných bodů VELMI DOBRÝ
 • 16 až 25,99 trestných bodů DOBRÝ
 • více než 26 trestných bodů BEZ OHODNOCENÍ

Celkovým počtem trestných bodů je míněn součet trestných bodů získaných na překážkách a bodů udělených za překročení standardního času.

3.2.3. Výsledky:

Při určování pořadí se bere v úvahu:

 1. celkový počet trestných bodů (chyby a odmítnutí na trati + překročení času)
 2. v případě, že je celkový počet trestných bodů shodný, umístí se lépe pes, kterému bylo uděleno méně trestných bodů za chyby a odmítnutí na trati
 3. v případě, že celkový počet trestných bodů i počet bodů za chyby a odmítnutí na trati jsou shodné, umístí se lépe rychlejší pes

Příklad: pro trať s SCT 60 sekund

tabulka.png

3.3 Výkonnostní průkaz

Oficiálních soutěží agility se mohou zúčastnit jen ti závodníci, kteří mají výkonnostní průkaz.

Žádost o vydání výkonnostního průkazu je nutno podat nejméně měsíc před plánovanou účastí v první oficiální soutěži. Výkonnostní průkaz vystavuje osoba, pověřená k tomu výborem KA ČR.Výkonnostní průkaz je označen evidenčním číslem. Je nepřenosný a obsahuje údaje potřebné k identifikaci týmu, zejména:

údaje o psovodovi; údaje o psu; podpis osoby, která průkaz vystavila, podpis majitele (psovoda) a rozhodčího, který zařadil psa do velikostní kategorie.

Každý pes může být zařazen pouze v jedné velikostní kategorii bez ohledu na množství vydaných výkonnostních průkazů. Případné rozpory či protesty řeší výbor KA ČR. Povinností pořadatele je zapsat do výkonnostního průkazu všechny výsledky soutěží rozdělených podle výkonnostních kategorií. Zápis musí obsahovat rovněž jméno a podpis rozhodčího. Rozhodčí má právo zápisy zkontrolovat. Je-li nutné vystavit výkonnostní průkaz opakovaně (zaplnění, ztráta apod.), má stejné evidenční číslo.

3.4 Vydání výkonnostního průkazu

Požádat o vydání výkonnostního průkazu lze vyplněním papírového formuláře (viz příloha 2) a zasláním osobě, určené výborem KA ČR, nebo zadáním požadovaných údajů do systému kacr.info a zaplacením poplatku, jehož výši stanovuje výbor klubu. Psovod je povinen zažádat o výkonnostní průkaz nejméně jeden měsíc před jeho plánovaným použitím, aby byla zaručena dostatečná doba k jeho vystavení a zaslání majiteli. Výkonnostní průkaz předloží závodník rozhodčímu ke změření psa a zařazení do velikostní kategorie (pokud je to nutné). Osoba odpovědná za závod je povinna zajistit vyplnění formuláře o měření psů (příloha č. 3) Po skončení závodu musí být seznam doručen osobě, určené výborem KA ČR.

3.5 Postup při zařazení psa do kategorie

Delegovaný rozhodčí změří před začátkem závodu kohoutkovou výšku všech psů, kteří se budou účastnit svého prvního startu v oficiálních soutěžích, zapíše ji do výkonnostního průkazu a zařadí psa do příslušné velikostní kategorie. Pokud byl pes zařazen do velikostní kategorie, ale psovod se domnívá, že jeho pes by měl být zařazen do velikostní kategorie jiné, může jednou požádat o opakované přeměření a zařazení do velikostní kategorie. Může tak učinit na témže závodu, pokud je přítomen další rozhodčí KA ČR, nebo na nejbližším dalším závodu, kterého se v České republice účastní a je na něj delegován jiný rozhodčí než ten, který už psa do velikostní kategorie zařadil. Pokud bude opakované měření natolik odlišné, že umožní zařadit psa do jiné velikostní kategorie, bude pes zařazen podle něj. Pokud rozhodčí není přes veškerou snahu schopen psa změřit (např. když pes odmítá stát nebo je agresivní), označí jej za nezměřitelného. Takový pes se potom nesmí zúčastnit závodu, před kterým je měřen, může však být předveden k novému přeměření při kterémkoliv dalším závodě, na který je přihlášen.

Žádá-li psovod o vydání výkonnostního průkazu pro psa, který je nebo byl součástí jiného týmu (psovod+pes) a výkonnostní průkaz na tento tým byl v minulosti již vydán, je žadatel povinen uvést ve své písemné žádosti číslo tohoto výkonnostního průkazu.

3.6 Odvolání proti zařazení psa do kategorie

Proti zařazení psa do velikostní kategorie je možné podat odvolání, a to jak ze strany jeho psovoda, tak ze strany jakékoliv jiné osoby, která se zařazením psa do kategorie nesouhlasí. Odvolání musí být zasláno písemně výboru KA ČR a musí být podloženo poplatkem 1.000 Kč zaslaným na účet KA ČR. Tento poplatek je vratný pouze psovodovi (nikoliv jiné osobě, která podala odvolání proti zařazení psa do kategorie) a pouze v případě, že se jeho odvolání ukáže jako opodstatněné.

Výbor KA ČR rozhodne, jakým způsobem a kdy bude pes znovu přeměřen, a neprodleně o tom informuje psovoda. Do doby přeměření startuje pes v té kategorii, do které byl zařazen. V případě, že se odvolání ukáže jako opodstatněné, je pes přeřazen do odpovídající velikostní kategorie a všechny jeho dosavadní výsledky dosažené v neodpovídající kategorii budou anulovány. Ukáže-li se odvolání jako neoprávněné, nemůže již nikdo znovu proti zařazení psa do kategorie protestovat.

4 Mistrovské soutěže a významné akce agility

Níže uvedených závodů se mohou zúčastnit psi všech plemen s PP i bez PP, není-li v popisu závodu uvedeno jinak.

4.1 Mistrovství České republiky v agility

Kvalifikace

Kvalifikační kritéria pro Mistrovství České republiky v agility určuje každoročně výbor KAČR.

OrganizaceMistrovství České republiky v agility (MČR) je pořádáno každoročně. Mohou se ho (bez nároku na titul) zúčastnit i zahraniční závodníci. Hlavním organizátorem je KA ČR. MČR musí být zařazeno do termínového kalendáře akcí agility. V tomto termínu nemusí být delegován na jiné závody agility český rozhodčí, ledaže s tím výslovně bude souhlasit. Za mistrovské závody se považují Agility a Jumping, jejichž výsledky se sčítají. Soutěží se zvlášť v soutěži družstev, v soutěži jednotlivců a v soutěži veteránů

4.2 Mistrovství České republiky mládeže v agility

Kvalifikace

Kvalifikační kritéria pro Mistrovství České republiky mládeže v agility (MČRM) určuje každoročně výbor KA ČR.

Organizace

Mistrovství České republiky mládeže v agility je pořádáno každoročně. Mohou se ho (bez nároku na titul) zúčastnit i zahraniční účastníci. Hlavním organizátorem je KA ČR. Za mistrovské závody se považují Agility a Jumping, jejichž výsledky se sčítají. Soutěží se zvlášť v soutěži družstev a soutěži jednotlivců.

Věkové kategorie jsou určeny ročníkem narození psovoda a jsou následující:

děti - do 14 let (včetně) junioři - nad 14 let do 18 let (včetně)
4.3 Mistrovství světa FCI a vrcholné mezinárodní závody s účastí reprezentace ČR

Podmínky účasti

Soutěže pořádané pod záštitou FCI: MS, EO, EOJ mají svůj vlastní reglement, z něhož vyplývají i podmínky účasti.

Kvalifikace

Podmínky kvalifikace pro zařazení do reprezentace ČR určuje výbor KA ČR, případně ve spolupráci s manažerem reprezentace.

Vrcholné mezinárodní akce agility s účastí reprezentace ČR

Složení reprezentace pro vrcholné mezinárodní akce agility schvaluje výbor KA ČR na návrh manažera reprezentace.

4.4 CACAg (Čekatelství šampióna ČR v agility)

Vybrané závody v České republice, na kterých bude titul udělován (max. 6x do roka), potvrzuje výbor KA ČR na základě žádosti pořadatele.

Po splnění podmínek pro udělení titulu Šampióna ČR dané Soutěžním řádem KA ČR může čekatel požádat výbor KA ČR o přiznání titulu Šampión ČR v agility.

4.5 CACIAg

O pořádání závodu se zadáváním tohoto titulu je nutno požádat výbor KA ČR. Pravidla pořádání takového závodu jsou dána normativem FCI.

Výsledková listina závodu CACIAg musí být vyhotovena v české i anglické verzi a musí obsahovat nadpisy, pořadí, startovní číslo, jméno psovoda, celé jméno psa (i s chovatelskou stanicí), plemeno atd. Závod musí být posuzován mezinárodním rozhodčím FCI.

4.6 Mistrovství plemene

Uspořádání mistrovského závodu kteréhokoliv plemene je plně v kompetenci příslušného pořadatele. Doporučuje se požádat o spolupráci klub chovatelů tohoto plemene.

4.7 Školení instruktorů

Školení instruktorů pořádá KA ČR podle potřeby pro své členy, mající zájem hlouběji se seznámit s problematikou tréninku, klubovými normativy a plánujícími předávat své znalosti a zkušenosti ostatním.

Zájemci o účast na školení musí splňovat tyto podmínky:

dosažení věku 18 let, alespoň 2 roky členství v KA R, umístění v soutěži agility výkonnostní kategorie 2 nejméně 3x s hodnocením V.

Podmínkou získání osvědčení je úspěšné absolvování závěrečného testu. Osvědčení o úspěšném absolvování vydává vedoucí školení, kterého určí výbor KA ČR.

5 Tituly zadávané v agility

5.1 Mistr České republiky v agility

Titul může získat pouze český občan, první v pořadí občanů ČR na Mistrovství České republiky v agility. Uděluje se zvlášť v každé velikostní kategorii, zvlášť v soutěži jednotlivců a v soutěži družstev.

Druhý občan/družstvo v pořadí z ČR získává titul 1. vícemistr České republiky, třetí v pořadí titul 2. vicemistr České republiky.

5.2 Mistr České republiky mládeže v agility

Titul může získat pouze český občan, první v pořadí občanů ČR na Mistrovství České republiky mládeže v agility. Uděluje se zvlášť v každé velikostní kategorii a věkové kategorii v soutěži jednotlivců a družstev.

Druhý občan/družstvo v pořadí z ČR získává titul 1. vícemistr České republiky mládeže, třetí v pořadí titul 2. vicemistr České republiky mládeže.

5.3 Národní šampión agility

Titul lze udělit tomu, kdo získá 3 čekatelství CACAg. nejméně od dvou různých rozhodčích. Mezi zadáním prvního a posledního titulu musí uplynout nejméně jeden rok a den. K čekatelství musí být ještě přiloženo výstavní ocenění z národní nebo mezinárodní výstavy s hodnocením minimálně velmi dobrý. Čekatelství CACAg. a Res. CACAg. je udělováno pouze psům s PP na závodech schválených výborem KA ČR. Titul získává vítěz součtu závodů Agility + Jumping v každé z velikostních kategoriích. Oba závody musí proběhnout v rámci jedné akce, maximálně během 48 hodin. Na titul má nárok pes, který získá v součtu obou závodů maximálně 5,99 trestného bodu; totéž platí pro druhého psa v pořadí. Druhý v pořadí může získat Res. CACAg, který platí jako CACAg. v případě vítězství psa, který je držitelem titulu Národní šampión agility.

5.4 Mezinárodní šampión agility

Titul lze udělit tomu, kdo získá 3 čekatelství CACIAg nejméně ve dvou různých státech od dvou různých mezinárodních rozhodčích. Mezi zadáním prvního a posledního titulu musí uplynout nejméně jeden rok a jeden den. K čekatelství musí být ještě přiloženo výstavní ocenění z mezinárodní nebo národní výstavy psů s hodnocením minimálně dobrý. Čekatelství CACIAg a Reserve CACIAg je udělováno pouze psům s PP plemen uznaných FCI na závodech schválených FCI. Závodu se smí zúčastnit pouze týmy výkonnostní kategorie A3 plemen uznaných FCI. CACIAg je udělen vítězi v každé z velikostních kategorií. Druhému v pořadí se zadává Reserve CACIAg, který platí jako CACIAg v případě vítězství psa, který je držitelem titulu Mezinárodní šampión agility.

5.5 Šampión A3

O přidělení titulu A3CH je potřeba zažádat pomocí formuláře zaslaného poštou, nebo elektronicky výborem pověřené osobě.

Šampiónem A3 se stává tým, který se ve třech po sobě jdoucích letech umístí v soutěži agility výkonnostní kategorie A3 nejméně devětkrát nejhůře na třetím místě bez trestných bodů u minimálně třech různých rozhodčích. Mezi prvním, čtvrtým a sedmým takto započítávaným umístěním musí vždy uplynout doba alespoň 12 měsíců. Titul je doživotní a má zkratku A3Ch.

Tento titul je součástí jména psa a je nepřenosný na jiný tým.

5.6 Síň slávy

Do Síně slávy může být uvedena jakákoliv osoba (i cizinec), která se výjimečným způsobem zasloužila o rozvoj agility v ČR. Návrh na uvedení do Síně slávy může podat kterýkoliv člen KA ČR. Výbor KA ČR předloží všechny navržené kandidáty ke schválení nejbližší členské schůzi. Výbor může nedoporučit přijetí navrhovaných osob.

5.7 Cena Fair Play

Ocenění může obdržet jakýkoliv člen KA ČR, který vykonal skutek v duchu fair-play. Návrh může podat kterýkoliv člen KA ČR s jasným popisem a odůvodněním skutku. Cenu uděluje výbor KA ČR.

6 Výklad Soutěžního řádu

Veškerý výklad k tomuto Soutěžnímu řádu včetně případných nejasností a skutečností neošetřených tímto Soutěžním řádem podává výbor KA ČR.