Řád agility

Řád agility (platný od 1. 1. 2013)

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Vyzýváme národní kynologické organizace (NKO) k podpoře myšlenek AGILITY a směrnic definovaných FCI.


B. SMĚRNICE F.C.I. PRO MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE

Národní kynologické organizace mohou použít tuto směrnici jako svá národní pravidla. Hlavním účelem pravidel FCI je stanovení standardu pro mezinárodní soutěže, který by měl být využíván pro standardizaci mezinárodních akcí FCI, směrnic pro mezinárodní rozhodčí a standardu vybavení. Národní kynologické kluby by je měly využívat jako základ svých vlastních pravidel a směrnic, které se budou lišit pouze zahrnutím místních potřeb.


ÚVOD

Agility je soutěž pro psy otevřená pro všechny psy. Cílem agility je, aby pes překonával různé překážky, přičemž se hodnotí a zároveň rozvíjí jeho inteligence a hbitost.Jedná se o výchovnou a sportovní činnost zaměřenou na prohloubení míry integrace psa do společnosti. Agility vyžaduje dobrý vztah mezi psem a psovodem, který vede k jejich dokonalému porozumění. Soutěžící proto musí ovládat i základy výcviku a poslušnosti.

KATEGORIE

Existují tři kategorie:

S (Small – malí) : pro psy měřící v kohoutku méně než 35 cm
M (Medium – střední) : pro psy měřící v kohoutku 35 cm a více, ale méně než 43 cm
L (Large – velcí) : pro psy měřící v kohoutku 43 cm a více

 

TRATĚ

K výstavbě trati je třeba použít co možná nejvíce typů překážek; způsobem jejich rozmístění je určena míra obtížnosti a rychlost. Pes musí trať absolvovat v čase, který je kratší než předem určený čas, a překážky musí být překonány ve správném pořadí.

1. Všeobecně

 • K výstavbě trati pro agility je vyžadována plocha o rozměrech nejméně 24 x 40 m. Z této plochy musí být nejméně 20 x 40 m určeno k výstavbě samotné trati. Pokud jsou stavěny dvě tratě, doporučuje se oddělit je uzavřenou přepážkou, nebo mezi nimi ponechat mezeru přibližně 10 m.
 • V závislosti na kategorii má skutečná trať délku mezi 100 až 200 m. Pes na ní musí překonat nejméně 15, ale maximálně 22 překážek, přičemž nejméně 7 z nich musí být skokových. Standardní soutěžní sada musí obsahovat nejméně 14 jednoduchých skokových překážek.
 • Maximální šířka pro dvojitou skokovou překážku je: S: 30 cm, M: 40 cm, L: 55 cm.
 • Vzdálenost mezi dvěma za sebou následujícími překážkami je pro kategorii S 4 až 7 m a pro kategorie M a L 5 až 7 m.
 • Psovod by měl být schopen projít kolem každé překážky z obou stran.

2. Návrh trati

Návrh trati je v plném rozsahu ponechán na tvořivosti rozhodčího, musí na ní ale dojít alespoň ke dvěma změnám přirozené strany vedení psa.

Před startem soutěže rozhodčí prověří překážky, které mu jsou dány k dispozici. Jestliže překážky odpovídají definovanému standardu, předá rozhodčí organizátorům soutěže svůj návrh trati a ti ji postaví.

Rozhodčí trať zkontroluje a změří přesně její délku.

Správně navrženou trať může pes proběhnout bez problémů a plynule.

Cílem je dosáhnout vyváženosti mezi vedením psa, které zamezuje chybám na překážkách, a rychlostí, pro niž je trať navržena.

Doporučuje se často měnit návrh trati i postavení překážek tak, aby se zamezilo jakémukoli zautomatizovanému opakování sekvencí.

3. Průběh soutěže

Na trati není povolen žádný trénink, ale soutěžící si mohou bez svých psů trať před startem projít.

Před zahájením soutěže seznámí rozhodčí psovody s typem soutěže, se standardním a maximálním časem, s tím jak bude prováděno hodnocení a připomene jim pravidla soutěže.

a) Určení standardního času tratě (Standard Course Time – SCT)

Standardní čas SCT je pro danou trať určen zvolenou rychlostí v metrech zas sekundu. Zvolená rychlost závisí na typu soutěže, stupni obtížnosti trati a kvalitě povrchu, na němž psi poběží.

SCT (v sekundách) bude vypočten vydělením délky trati zvolenou rychlostí (v m/s).
Příklad: Trať má délku 160 m a zvolená rychlost je 4,0 m/s. SCT tedy bude 40 sekund
(160:4).

b) Určení maximálního času tratě (Maximum Course Time – MCT)

MCT nesmí být nižší než 1,5-násobek SCT a vyšší než 2-násobek SCT.

c) Soutěž
Psovod vstoupí do prostoru parkuru a umístí psa (vsedě, vleže, vstoje) za startovní čáru. Je-li pes ještě na vodítku, sejme mu obojek a vodítko. Z bezpečnostních důvodů nesmějí mít psi nikdy při běhu ani obojek ani vodítko. Psovod nesmí mít při běhu nic v rukou.

Psovod se může postavit na libovolné místo na trati. Psovod odstartuje se svým psem poté, co mu dá rozhodčí signál. Čas se začíná měřit, jakmile pes protne startovní linii.

Postup startu na Mistrovství světa:

Poté, co rozhodčí signalizuje psovodovi, že je připraven ke startu, má psovod na odstartování 15 s. Po uplynutí této doby se spustí měření času automaticky.

Při běhu jsou povoleny libovolné povely a signály.

Psovod musí zajistit, aby pes překonal překážky ve správném pořadí, a sám se při tom nesmí dotknout ani překážek ani psa. Psovod nesmí překážky překonávat, přelézat je ani podlézat.

Soutěž končí a čas se zastavuje, jakmile pes protne cílovou čáru.

Psovod vezme psa na vodítko a opustí s ním prostor parkuru.


PŘEKÁŽKY

Překážky schválené F.C.I. jsou:

Skokové

 • Jednoduchá a dvojitá skoková překážka
 • Viadukt nebo zeď
 • Kruh (rozpojitelný/pevný)

Kontaktní

 • Houpačka
 • A stěna
 • Kladina

Ostatní

 • Látkový tunel
 • Pevný tunel
 • Slalom
 • Skok daleký
 • Stůl

Překážky nesmějí být za žádných okolností nebezpečné pro psy a musí odpovídat následujícím specifikacím a přiloženým nákresům.

Kontaktní zóny nesmí být bílé, černé nebo hnědé.

Skokové překážky:

a) Jednoduchá

Výška: L: 55 až 65 cm – M: 35 až 45 cm – S: 25 až 35 cm.

Minimální šířka: 1,20 m. Maximální: 1,50 m.

Skokové překážky se mohou skládat z latěk (ze dřeva nebo z bezpečného plastu – nesmí být kovové), panelů, plůtků, kartáčů atd. Horní laťka však musí být vždy snadno shoditelná. Průměr latěk je v rozmezí 3 až 5 cm a měly by být natřeny kontrastními barvami nejméně ve 3 segmentech. Žádná součást bočnice (držák laťky), ať už snímací nebo pevná, nesmí vyčnívat ze stojanu nebo jeho křídla.

Vnitřní stojan bočnice musí být nejméně 1 m vysoký. Šířka křídla musí být nejméně 40 a nejvýše 60 cm, výška by pak měla být minimálně 75 cm. Bočnice skokových překážek nesmí být vzájemně propojeny nebo upevněny.

Konstrukce bočnic musí být taková, aby je psi nemohli podběhnout ani projít skrz.

b) Dvojitá
Dvě jednoduché překážky (jako v bodě a), ale pouze s laťkou) umístěné tak, aby vytvořily dvojitý skok. Laťky jsou umístěny vzestupně s rozdílem výšek 15 až 25 cm.

Nejvyšší laťka - která by měla být nejméně o 10 cm širší, než nižší – je umístěna vzadu ve výšce: L: 55 až 65 cm – M: 35 až 45 cm – S: 25 až 35 cm.

Celková hloubka skoku nesmí převýšit: L: 55 cm – M: 40 cm – S: 30 cm.

Žádná součást bočnice (držák laťky), ať už snímací nebo pevná, nesmí vyčnívat ze stojanu nebo jeho křídla.

Zeď:

Výška: L: 55 až 65 cm – M: 35 až 45 cm – S: 25 až 35 cm.

Šířka: minimální 1,20 m - maximální: 1,50 m, tloušťka zdi u základu asi 20 cm, na vrcholu pak musí být silná nejméně 10 cm.

Ve zdi mohou být 1 nebo 2 otvory ve tvaru tunelu. Na vrcholu by měly být shoditelné díly tohoto tvaru: ∩.

Pilíře musí být vysoké nejméně 1 m a nesmí být spojeny se středovým panelem zdi; šířka a hloubka pilíře: minimálně 20 cm – maximálně 40
cm.

Stůl:

Minimální rozměry 0,9 x 0,9 m, maximální 1,20 x 1,20 m

Výška: L: 60 cm – M a S: 35 cm.

Stůl musí být stabilní a musí mít neklouzavý povrch. Ve stolu nebo na jeho povrchu, s výjimkou plochy 10 cm kolem horních hran, musí být umístěno elektronické časovací zařízení (slyšitelný signál po 5 sekundách). Rohy stolu nesmějí představovat pro psy nebezpečí. Nosná konstrukce stolu nesmí psům bránit v jeho podlezení. – Strana stolu musí mít barvu kontrastní s barvou povrchu stolu.

Kladina:

Výška: minimální 1,20 m – maximální 1,30 m.

Délka jednotlivých dílů kladiny je minimálně 3,60 m a maximálně 3,80 m a jejich šířka je 30 cm.

Povrch překážky musí být neklouzavý. Každá z ramp by měla být opatřena protiskluznými lištami umístěnými v pravidelných rozestupech (přibližně každých 25 cm), aby se zamezilo uklouznutí psa a usnadnil se jeho výstup. V okolí 10 cm od začátku kontaktní zóny nesmí být umístěna žádná lišta. Lišty musí být 20 mm široké a 5 až 10 mm vysoké, a nesmí mít ostré hrany.
Spodních 90 cm každé rampy musí mít (i na stranách) odlišnou barvu tak, aby byla vyznačena kontaktní zóna. Může být použita elektronická indikace kontaktu.

Stojany kladiny nesmí převyšovat vrchol překážky. Stojany ani jiné podpěry nesmí bránit bezpečnému umístění tunelu pod kladinou.

Houpačka:

Délka houpačky je minimálně 3,60 m a maximálně 3,80 m, její šířka je 30 cm.

Výška středu houpačky je 60 cm měřeno od země po horní hranu desky.

Kontaktní zóny: Stejné jako u kladiny. Může být použita elektronická indikace kontaktu.

Překážka musí být stabilní a její povrch neklouzavý. Protiskluzné laťky nejsou povoleny. Houpačka musí být řádně vyvážená (nesmí se překlápět ani příliš rychle ani příliš pomalu) a musí umožnit i malým psům, aby ji převážili bez problémů.

Kontrola: Jestliže umístíme do středu sestupné kontaktní zóny zátěž o hmotnosti 1 kg, musí se houpačka sklopit za 2 až 3 s. Není-li tomu tak, je nutno upravit vyvážení překážky. Osa otáčení nesmí být vzdálena více než 10 cm od horní hrany desky.

A stěna:

A stěna se skládá ze dvou ramp tvořících písmeno A.

Šířka: nejméně 90 cm, ve spodní části může být rozšířena až na 1,15 m.

Vrchol musí být pro všechny psy ve výšce 1,70 m od země. Délka ramp je v
rozmezí 2,65 až 2,75 m.

Povrch překážky musí být neklouzavý. Každá z ramp by měla být opatřena protiskluznými lištami umístěnými v pravidelných rozestupech (přibližně každých 25 cm), aby se zamezilo uklouznutí psa a usnadnil se jeho výstup. V okolí 10 cm od začátku kontaktní zóny nesmí být umístěna žádná lišta. Lišty musí být 20 mm široké a 5 až 10 mm vysoké, a nesmí mít ostré hrany.
Spodních 1,06 m každé rampy musí mít (i na stranách) odlišnou barvu tak, aby byla vyznačena kontaktní zóna.

Vrchol A stěny nesmí pro psy představovat žádné nebezpečí a v případě
potřeby musí být překrytý.

Podpěry A stěny nesmí bránit bezpečnému umístění tunelu pod překážkou.

Slalom:

Počet tyčí: 12.

Tyče jsou nepružné o průměru 3 až 5 cm. Výška tyčí je 1 až 1,2 m a jsou umístěny v rozestupu 60 cm (měřeno mezi tyčemi).

Tyče nesmí být kovové (doporučeno je dřevo nebo bezpečné plastové materiály). Rám nesmí být vyšší než 8 mm a širší než 8 cm. Opěry
rámu nesmí být v cestě, kterou bude pes slalom probíhat.

Pevný tunel:

Průměr: 60 cm - délka 3 až 6 metrů.

Ohebný tak, aby bylo možno vytvořit jeden nebo více záhybů.

Látkový tunel:

Vchod je tvořen pevnou částí o hloubce 90 cm.

Výška vchodu je 60 cm a šířka v rozmezí 60 až 65 cm.

Východ je z poddajného materiálu o délce 2,5 až 3,00 m a průměru 60 až 65
cm.

Výstup by měl být upevněn kolíky s maximálním rozestupem 50 cm od sebe tak, aby umožňoval psům všech velikostí snadný výlez. Povrch vstupní části musí být neklouzavý.

Vstup do tunelu musí být zajištěn proti posunutí. Čelní hrana vstupu musí být kryta ochranným materiálem.

Kruh:

Průměr otvoru: 45 až 60 cm.

Střed otvoru od země: L: 80 cm - M a S: 55 cm.

Kruh musí mít nastavitelnou výšku (řetízky nebo lano), pevné úchyty nejsou povoleny.

Spodní polovina kruhu musí být z bezpečnostních důvodů uzavřená nebo vyplněná. Šířka kruhu: minimálně 8 cm - maximálně 18 cm.

Je možno použít i rozpojitelný kruh.

Šířka základny (opěr) překážky by měla být přibližně 1,5 násobkem výšky horní hrany kruhu měřené od země pro kategorii Large.

Šířka rámu nesmí přesáhnout 1,50 m. Vzdálenost mezi rámem a vnějším okrajem kruhu musí být alespoň 15 cm.

Nejsou povoleny lehké materiály, překážka musí být pevná a stabilní.

Skok daleký:

Skok daleký je tvořen dvěma až pěti elementy. Celková délka je:

 • L: 1,20 až 1,50 m (4 až 5 elementů)
 • M: 70 až 90 cm (3 až 4 elementy)
 • S: 40 až 50 cm (2 elementy).

Šířka skoku: 1,20 m.

Elementy jsou umístěny od nejnižšího k nejvyššímu. Výška nejnižšího elementu na začátku skoku je: 15 cm. Výška nejvyššího elementu: 28 cm.

Hloubka každého elementu je 15 cm. Elementy jsou mírně zkosené do výšky.

Rohové tyče (o minimální výšce přibližně 1,20 m) jsou umístěné ve všech čtyřech rozích překážky (neupevněné k žádnému z elementů). Vrchol tyčí by měl mít v případě potřeby ochranný kryt (pro ochranu psů i psovodů). Tyto tyče nejsou považovány za součást překážky – jsou jen pomůckou pro

posuzování.

Start – Cíl:

Startovní a cílová čára je umístěna maximálně 1 m od první, resp. poslední skokové překážky. Vzdálenost mezi tyčemi, které ji vyznačují, je rovna šířce laťky skokové překážky plus 50 cm doleva a doprava.

Jestliže pes zaběhne za první překážku, bude potrestán trestnými body za odmítnutí a bude zahájeno ruční měření času od chvíle, kdy pes protne startovní čáru.

Pes by měl mít na startu a v cíli dostatek prostoru (nejméně 6 metrů).


POSUZOVÁNÍ

Žádný soutěžící nemůže zpochybňovat rozhodnutí rozhodčího, jehož rozhodnutí jsou konečná.

1. Všeobecně
Cílem závodu je, aby pes absolvoval trať správně a v časovém limitu SCT. SCT je ovšem pouze referenčním časem, cílem je dosáhnout rovnováhy mezi přesností a rychlostí.

V případě, že ve stejném čase dokončí trať více psů, bude lépe hodnocen pes, který na trati získá méně trestných bodů. Čas bude brán v úvahu pouze při shodném počtu trestných bodů.
Pokud náhodou dojde k situaci, že celkový výsledek (trestné body za trať a čas) budou přesně shodné, může rozhodčí nařídit dodatečný běh psů se stejným výsledkem.

2. Trestné body

Trestné body jsou udělovány v těchto případech:

 • Trestné body za chybné absolvování trati
 • Trestné body za nedodržení SCT

Penalizace

a) Překročení SCT: jeden trestný bod za každou sekundu.

b) Všeobecně:

 • Psovod nesmí projít mezi tyčemi vyznačujícími start, resp. cíl, jinak obdrží trestné body (5 trestných bodů). Zároveň bude v okamžiku překročení startovní čáry psovodem zahájeno měření času.
 • Psovod, který získá výhodu tím, že se dotkne svého psa nebo překážky bude potrestán 5 trestnými body za každý jednotlivý případ (dotyk).
 • Psovod, který se záměrně dotkne překážky, bude potrestán 5 trestnými body za každý jednotlivý případ (dotyk).

c) Chyby na trati:

Trestné body za veškeré chyby na trati se udělují v jednotkách po pěti (5 trestných bodů).

Shození:

Za chybu se považuje jakékoli shození kterékoli části překážky.

Odmítnutí:

Za odmítnutí se považuje: jestliže pes zastaví před překážkou nebo jestliže se pes zastaví na trati. Jestliže pes vyběhne (seskočí) z překážky nebo jestliže ji oběhne, jestliže proskočí mezi kruhem a jeho rámem nebo proběhne skokem do dálky. Také jestliže pes vstrčí hlavu nebo tlapku do tunelu a vrátí se zpět.

Kontaktní zóna:

Na A stěně, kladině nebo houpačce se pes musí dotknout horní i dolní kontaktní zóny alespoň jednou tlapkou nebo její částí. Jestliže k tomu nedojde, bude potrestán 5 trestnými body za každý takový případ.

Odmítnutí musí být opravena, jinak je pes diskvalifikován.

Totéž platí pro slalom, kde musí být každá chyba opravena.

Jiné chyby: shození laťky nebo nedotknutí se kontaktní zóny: pes obdrží trestné body, ale pokračuje v soutěži.

d) Poznámky k některým překážkám:

Stůl

Pes musí na stole zůstat (čekat) 5 sekund, a to v jakékoli poloze, která může být během čekání měněna. Odpočítávání začíná, jakmile je pes na desce stolu. Jestliže pes stůl opustí před koncem odpočítávání a signálem od rozhodčího, obdrží trestné body (5 trestných bodů), musí se vrátit zpátky na stůl a odpočítávání bude znovu zahájeno. Jestliže se nevrátí, bude diskvalifikován na následující překážce.

Pes smí na překážku vyskočit ze tří stran: A, B a C. Jestliže pes stůl mine a skočí na něj ze strany D, obdrží trestné body (5 trestných bodů) za odmítnutí, ale nebude vyloučen za překonání překážky z nesprávné strany.

Chybou je, pokud pes sklouzne ze stolu (5 trestných bodů). V tom případě se musí vrátit na stůl (z kterékoli strany) a odpočítávání bude znovu zahájeno. Pokud pes proběhne pod stolem, obdrží trestné body za odmítnutí (5 trestných bodů). Psovod, který spustí elektronické odpočítávání, bude diskvalifikován.

Kladina

Pes, který seskočí z překážky, aniž by se dotkl sestupné rampy všemi čtyřmi tlapkami, obdrží trestné body za odmítnutí (5 trestných bodů).

Houpačka

Jestliže pes seskočí z překážky před bodem jejího otáčení, obdrží trestné body za odmítnutí (5 trestných bodů). Houpačka se musí dotknout země předtím, než ji pes opustí, jinak pes obdrží 5 trestných bodů.

A stěna

Jestliže pes seskočí z překážky, aniž by se dotkl sestupné rampy všemi čtyřmi tlapkami, obdrží trestné body za odmítnutí (5 trestných bodů).

Slalom

První tyčka musí být po levé straně psa, druhá po pravé atd.

Každý nesprávný náběh bude potrestán jako odmítnutí (5 trestných bodů). Za další chyby obdrží pes trestné body pouze jednou (5 trestných bodů). Proběhnutí slalomu (více než dvou branek) v opačném směru má za následek diskvalifikaci.

Před překonáním další překážky musí být slalom absolvován správně, jinak následuje diskvalifikace na následující překážce.

Skok daleký

Elementy překážky jsou rovnoměrně rozmístěny od nejnižšího k nejvyššímu tak, aby vytvořily skok o délce 0,40 až 1,50 m.

S: 40 až 50 cm (2 jednotky), M: 70 až 90 cm (3 až 4 jednotky), L: 120 až 150 cm (4 až 5 jednotek).

Proběhnutí, oběhnutí, vskočení ze strany, vyskočení do strany nebo nepřekonání celé překážky bude potrestáno jako odmítnutí (5 trestných bodů). Rozkývání, shození elementu nebo šlápnutí mezi elementy bude penalizováno jako chyba (5 trestných bodů). Náhodný dotyk jako chyba hodnocen nebude.

Pes ani psovod nebudou penalizováni za dotek nebo shození rohové tyče skoku dalekého, a to ani v případě, že tím způsobí pád některého z elementů.

Dvojitá skoková překážka

Posuzuje se stejně, jako jednoduchá skoková překážka.

Rozpojitelný kruh

Jestliže se kruh rozpojí a zároveň dojde k odmítnutí: diskvalifikace

Jestliže se kruh rozpojí ve chvíli, kdy jím pes proskakuje: 5 trestných bodů

3. Diskvalifikace

 • nevhodné chování k rozhodčímu
 • hrubé zacházení se psem
 • překročení Maximálního času tratě (MCT)
 • tři odmítnutí
 • překonání překážky mimo pořadí
 • vynechání překážky
 • překonání překážky ve špatném směru
 • pes nebo psovod poruší překážku takovým způsobem, že již nemůže být správně překonána
 • psovod překoná překážku sám, přeskočí nebo proběhne pod překážkou
 • psovod spustí elektronické odpočítávání na stole, je-li použit stůl s elektronickým časovým zařízením
 • psovod drží něco v ruce
 • vrácení psa na start poté, co překročil startovní čáru (není-li to na pokyn rozhodčího)
 • pes má obojek
 • zastavení na trati z důvodu odstoupení psovoda z běhu (není-li to na pokyn rozhodčího)
 • pes znečistí nebo opustí prostor parkuru nebo není pod kontrolou
 • pes neustále chňape po psovodovi
 • vyběhnutí na trať před signálem rozhodčího ke startu

Po diskvalifikaci musí pes i psovod co nejrychleji opustit prostor parkuru, nerozhodne-li rozhodčí jinak. Diskvalifikace musí být rozhodčím jasně ohlášena (píšťalkou a pod.)

Rozhodčí se musí vypořádat se všemi neočekávanými situacemi a musí vždy zachovat stejný přístup.

4. Vyšší moc

Pokud dojde k situaci, kterou psovod nemůže ovlivnit – laťky shozené větrem, zamotaná látka tunelu – může rozhodčí zastavit psovoda a po opravě překážky odstartovat znovu běh od začátku.

Nadále se započítávají všechny trestné body udělené před zastavením psa.

Při opakování běhu se až do místa zastavení žádné další trestné body nepřipočítávají, ale psovod musí trať absolvovat co možná nejlépe; tj. musí se o to pokusit. Další trestné body se započítávají až od místa, v němž byl pes původně zastaven.

 

PŘEKÁŽKY AGILITY

p12.png

 

p2.png

p3.png

p4.png

p5.png

p6.png